Tens alguna queixa?

El Col·legi de Metges d’Alacant és l’entitat responsable per a valorar les actuacions professionals dels seus col·legiats, comprovar que compleixen la bona pràctica mèdica i les obligacions deontològiques de la professió, sancionant, si es donara el cas, les conductes que infringisquen la legalitat.

Qualsevol ciutadà, pot presentar una queixa o reclamació per l’actuació professional d’un col·legiat, remetent un escrit a la Junta Directiva del COMA.

Aquesta via podrà utilitzar-se per a tota mena de queixes o reclamacions relacionades amb l’activitat professional d’un col·legiat o amb l’activitat del Col·legi de Metges. La Junta Directiva resoldrà informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, remetent l’expedient als òrgans col·legials competents en matèria disciplinària, arxivant l’expedient o adoptant qualsevol altra decisió conforme als Estatuts col·legials i la normativa vigent.

¿Qué quieres encontrar?