Tienen derecho a consulta todos los médic@s colegiados o acogidos en el Colegio de Médicos de Alicante, así como los administradores de Sociedades Profesionales inscritas en el Registro Colegial. El derecho a consulta deberá ejercerse personalmente, o con carácter excepcional por el cónyuge autorizado para ello.

  Dª. Mª Cruz Torres Mollá

  Área laboral y estatutaria

  D. Juan José Vicedo Misó

  Asesor Dpto. Jurídico del COMA

Prestació del servei

 • Gratuïtat en assumptes professionals

  Els serveis seran gratuïts quan es referisquen a assumptes relacionats amb l’exercici de la professió, excepte en els procediments judicials que tinguen interés econòmic per al colegiad@. Seran de càrrec del col·legieu@ els honoraris de Procuradors dels Tribunals, Perits, Notaris i altres professionals diferents dels Lletrats.

  En els supòsits de responsabilitat professional, el col·legieu@ es farà càrrec a través de l’oportuna pòlissa d’assegurança obligatori de la sanitat pública o de la pòlissa privada que haurà de tindre contractada, en les condicions que establisquen aquestes pòlisses.

  Amenaces i agressions

  A través de la pòlissa col·legial o en el seu cas de la Pòlissa de Responsabilitat Civil pública o privada que tinga subscrita el col·legiat, l’assistència en els casos d’agressions o amenaces serà totalment gratuïta , inclosos els honoraris d’Advocat i Procurador dels Tribunals.

  Assumptes no professionals

  Quan es tracte d’assumptes que no estiguen relacionats directament amb l’exercici de la professió, la primera consulta serà gratuïta, havent-se d’abonar honoraris per les gestions posteriors i per les actuacions judicials. En tal cas, la iniciació de qualsevol tràmit o acció es produirà prèvia acceptació del col·legieu@ mitjançant l’oportuna fulla per encàrrec professional, que contindrà necessàriament un pressupost d’honoraris.

 • L’assistència jurídica als colegiad@s es prestarà en relació amb la legislació estatal, la legislació autonòmica valenciana i les disposicions de les Corporacions locals de la província d’Alacant, i en l’àmbit jurisdiccional dels jutjats i tribunals de la província d’Alacant.

  El Departament Jurídic no podrà defensar els interessos de cap col·legieu@ quan aquests es contraposen als d’un altre o altres colegiad@s. Si es tractara de divergències entre colegiad@s, s’hauran de plantejar davant la Junta Directiva del Col·legi el conflicte que els enfronta perquè aquesta realitze la funció mediadora que té atribuïda estatutàriament

 • Àrea d’Exercici Professional

  Responsabilitat professional. Llei d’Informació al pacient i Documentació Clínica.  Responsabilitat civil professional. Assessorament legal en denúncies per imprudència i negligència mèdica. Assegurança de responsabilitat professional: cobertura i exclusions.

  Exercici privat.  Consultes mèdiques privades. Exercici professional en entitats privades. Protecció de dades. Societats professionals.

  Assessorament fiscal i tributari.  Obligacions fiscals. Inici i cessament d’activitat. Despeses deduïbles. Problemàtica de l’activitat no assistencial.

  Codi Deontològic. Secret professional. Relacions entre companys. Publicitat i titulacions. Règim disciplinari.

  Associacions mèdiques. Règim de funcionament.

  Àrea Laboral i Estatutària

  Règim laboral i estatutari. Retribucions salarials.  Nomenaments i cessaments.  Jornada, permisos, vacances.  Funcions. Incompatibilitats.

  Seguretat Social.  Jubilació, incapacitat, invalidesa.  Afiliació, cotització, baixes.  Desocupació i altres prestacions.

  Accés a la funció pública. Concursos i oposicions.

  Personal empleat del metge. Assessorament sobre contractació laboral. Salaris.  Acomiadaments. Obligacions d’empresa.

   

 • Horari de consulta

  Els Lletrats atendran, en l’àmbit de les seues respectives competències, en la seu del Col·legi de Metges, mitjançant consulta presencial, telefònica o per correu electrònic, dilluns i dijous, de 17.30 a 19.00 hores.

  Assumptes urgents

  En el cas que l’assumpte no admetera demora, el Col·legi comunicarà amb el Lletrat al qual corresponguera l’assistència.

  Consulta presencial

  Per a la consulta presencial s’haurà de concertar cita prèvia, a través de l’oficina col·legial. Les cites tindran una duració estimada de mitja hora.

  Consulta telefònica

  La modalitat de consulta telefònica està prevista per a aquelles qüestions que, per la seua brevetat, puguen resoldre’s telefònicament sense necessitat de desplaçar-se. S’haurà de sol·licitar a través de l’oficina col·legial, ser cridat als números de telèfon que s’indiquen. El Lletrat encarregat de resoldre la consulta es posarà en contacte una vegada finalitzat el servei d’atenció personal en la seu del Col·legi.

  Consulta electrònica

  Les consultes per correu electrònic hauran de dirigir-se al correu abogados@coma.es  i seran contestades com més prompte millor pel Lletrat encarregat de resoldre-la.

  Informes

  Només s’emetran informes oficials del Departament a petició d’un col·legiat si així ho autoritza expressament la Junta Directiva. Les notes informatives sobre qüestions d’interés general s’emetran pel Col·legi, amb l’oportú assessorament jurídic.

Dr. Roberto Sañudo García
Dr. Juan José Lobato Encinas
Dª. Mª Cruz Torres Mollá
Área laboral y estatutaria

Abogada en ejercicio desde 1990. Ingresó en el Departamento Jurídico en 2012. Es miembro de la Asociación Derecho y Sanidad de la Provincia de Alicante; Letrada del Sindicato Médico en Alicante; y Profesora Asociada de Derecho del Trabajo de la Universidad de Alicante.

D. Juan José Vicedo Misó
Asesor Dpto. Jurídico del COMA

Abogado en ejercicio desde 1984. Ingresó en el Departamento Jurídico Colegial en 1985. Es miembro fundador de la Asociación Derecho y Sanidad de la Provincia de Alicante; y de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Profesor Asociado de Derecho Tributario de la Universidad de Alicante.

Dra. Sofía López Roig
Vocal
Dra. Rosa Ballester Añón
Vocal
Dr. D. José María Cuadrado
Vocal
Dr. José Miguel Seguí Ripoll
Vicesecretario
Dr. D. José Antonio Buil Aina
Secretario técnico
Dr. D. Francisco Mas-Magro y Magro
Vicepresidente
Dr. D. Emili Rodríguez Bernabeu
Presidente
Dr. Juan José Lobato Encinas
Dr. Francisco Sánchez Del Campo
Dr. Néstor Garramone Trinchieri
Dr. Enrique Selva Poveda
Dra. Montserrat Etayo Ibañez
Secretaría
Dra. Mª Angustias Oliveras Valenzuela
Vicepresidencia
Dr. José Juan Verdú Verdú
Presidencia
Dr. Hermann Fco. Schwarz Chávarri
President

– Metge de Família en el Centre de Salut de Sant Blas, d’Alacant.

– Especialista en Medicina Familiar i Comunitària.

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Alacant.

– Doctor en Medicina per la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

– Membre del Grup de Vacunes de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària.

– Membre del Grup de Treball PAPPS de Malalties Infeccioses semFYC.

– Acreditat com a Tutor de Residents de MFyC des de maig de 2007 fins a l’actualitat.

– Vocal de Metges Tutors i Docents en la Junta Directiva de l’Il·lustre Col·legi de Metges d’Alacant des de març de 2014 fins a març de 2018.

– Vicepresident 1r del Col·legi de Metges d’Alacant des de març de 2018 fins a juliol de 2021.

– President del Col·legi de Metges d’Alacant des de juliol de 2021.

Dra. Ana Segura Paños
Vicepresidenta 1ª

-Metge adjunt en la Unitat d’Andrologia, Servei d’Urologia de l’Hospital General Universitari d’Alacant.

-Especialista en Medicina Sexual i Reproductiva en la Unitat de Reproducció de la Clínica HLA-Vistahermosa.

-Metge Estètic.

-Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Alacant.

-Màster en Medicina d’Urgències per la Universitat d’Alacant.

-Doctorat en el Departament de Salut Pública, Facultat de Medicina de la Universitat d’Alacant.

-Especialista en Andrologia Clínica per l’Acadèmia Europea d’Andrologia.

-Màster en Gestió Sanitària. Centre d’Estudis Financers.

-Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM).

-Màster en Tècniques Avançades Estètiques i Làser en CEU-Universitat Cardenal Herrera, València.

-Membre de diferents societats científiques nacionals i internacionals de l’àmbit de la Medicina Sexual i Reproductiva.

-Membre de l’Associació Alacantina de Medicina Estètica (AAME).

-Vicepresidenta 2a del Col·legi de Metges d’Alacant de setembre a desembre de 2021

Dr. Diego Torrús Tendero
Vicepresident 2º

Metge adjunt de Medicina Interna i de Malalties Infeccioses a l’Hospital General Universitari d’Alacant.

Responsable de la Consulta de Malalties Importades i Parasitologia Clínica a l’Hospital General Universitari d’Alacant.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Alacant.

-Doctorat de Medicina Interna en la Universitat de Granada.

-Metge Especialista en Medicina Interna.

-Especialista Universitari en Epidemiologia Clínica.

-Màster Internacional en Malalties Parasitàries Tropicals per la Universitat de València.

-Màster en Salut Pública i Gestió de Serveis Sanitaris de la Universitat Miguel Hernández.

-Especialista Universitari en Dermatologia Tropical per la Universitat Miguel Hernández.

-Expert Universitari en infecció pel VIH i malalties associades per la Universitat Miguel Hernández

-Vocal de Medicina Hospitalària en el Col·legi de Metges d’Alacant entre 2014 i 2018.

-Director de l’Oficina de Cooperació Internacional del Col·legi de Metges d’Alacant des de 2015.

-Vicepresident 2n del Col·legi de Metges d’Alacant des d’abril de 2018 a juliol de 2021.

-Vicepresident 1r del Col·legi de Metges d’Alacant des de juliol de 2021 a desembre de 2021.

Dr. José Manuel Peris Velarde
Secretari General

-Metge de Família en EAP del Centre de Salut de Callosa del Segura, Departament d’Orihuela.

-Cap de Zona Bàsica durant 16 anys.

-Màster Universitari en Direcció i Gestió Sanitària Universitat Internacional de La Rioja.

-Vocal d’Atenció Primària Urbana/Rural del Col·legi de Metges d’Alacant entre 2018 i 2021.

-Portaveu del Fòrum de Metges d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana (FOMAP-CV) de juny a novembre de 2021

Dr. Manuel Baeza Díaz
Vicesecretari

-Facultatiu Especialista de l’Àrea d’Oftalmologia a l’Hospital General Universitari d’Elx.

-Llicenciat en Medicina en la Universitat d’Alacant.

-Metge Especialista en Oftalmologia a l’Hospital General Universitari Alacant.

-Doctor en Medicina per la Universitat Miguel Hernández. Premi Extraordinari de Doctorat.

-Col·laborador Honorífic del Departament de Medicina Clínica de la Universitat Miguel Hernández

Dra. Isabel Prieto Erades
Tresorera

– Metgessa de Família en el Centre de Salut de Sant Blas d’Alacant des de 2006.

-Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Alacant

-Especialista en Medicina Familiar i Comunitària a l’Hospital General Universitari d’Alacant.

-Doctora en Medicina Clínica per la UMH

-Màster en Atenció Primària per la UMH.

-Títol de Mediadora Sanitària pel Col·legi de Metges d’Alacant.

-Tutora de Metges Residents de Medicina Familiar i Comunitària des de 1998 fins a 2021.

-Secretària General Col·legi de Metges d’Alacant des de març de 2014 fins a desembre de 2021.

voc-primaria@coma.es
Dra. Raquel Navarro Hernández
Medicina Primària

– Metge de família en el Centre de Salut de Altabix (Elx) des d’octubre de 2020.

– Llicenciada en Medicina per la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

– Suficiència investigadora en Medicina Clínica, Universitat Miguel Hernández d’Elx.

– Membre del grup de treball de Cirurgia Menor i Dermatologia de la SOVAMFYC.

– Acreditada com a tutora per la Unitat docent multidisciplinària d’Alacant des de 2009.

voc-hospitalaria@coma.es
Dra. María Fermina Lorente Fernández
Medicina Hospitalària

– Exerceix en la secció de Diagnòstic per la Imatge de Mama en Servei de Radiologia de l’Hospital de Sant Joan d’Alacant.

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Facultat de Medicina de Múrcia.

– Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària a l’Hospital Vega Baixa d’Orihuela.

– Metge Especialista en Radiodiagnòstic a l’Hospital Sant Joan d’Alacant.

– Professora Associada en la Universitat Miguel Hernández (Departament de Patologia i Cirurgia) des de 2006.

voc-privada@coma.es
Dr. José Amorós Arañó
Medicina Privada

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Alacant (1989)

Especialista en Anestesiologia i Reanimació. MIR Hospital Universitari de Canàries (1992-1995)

Trajectòria professional

– Tutor MIR Anestesiología i Reanimació (1999-2004)

– Col·laborador docent del Departament de Farmacologia de la Universitat de la Llacuna (2004-2007)

– Diploma Europeu en Anestesiologia i Vigilància intensiva (2010)

– Màster Anatomia Ecogràfica en Anestèsia Regional i Dolor (València 2016-2017)

– Màster Ecocardiografía en Emergències Mèdiques, Anestèsia i Cures Crítiques (Madrid 2017-2018)

– Especialista en Anestesiologia i Reanimació Hospital Universitari de Canàries (1996-2007)

– Especialista en Anestesiologia i Reanimació Hospital Marina Baixa (2008-2012)

– Especialista en Anestesiologia i Reanimació HLA Vistahermosa Alacant (des de 2008 fins a l’actualitat)

voc-publica@coma.es
Dr. José Angel Sanchez Navajas
Administracions Públiques

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València.

– Diplomat en Gestió Gerencial Hospitalària per l’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona.

– Màster de Direcció i Organització d’Hospitals i Serveis de Salut en la Universitat Politècnica de València.

– Màster d’Economia de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris en la Universitat d’Alacant.

– Diploma d’Actualització en Direcció i Gestió Hospitalària en l’Institut Valencià d’Estudis en Salut Pública.

– Graduat en el Programa d’Alta Direcció en Institucions Sanitàries (IESE – Universitat de Navarra).

– Vocal de Metges d’Administracions Públiques.

– Inspector Mèdic des de 1985.

– Subdirector mèdic de l’Hospital General Universitari d’Elx des de 1989.

– Director de l’Hospital Matern Infantil d’Alacant entre 1995 i 2000.

– Director mèdic de l’Hospital General Universitari d’Alacant entre 2000 i 2005.

– Subdirector mèdic de l’Hospital General Universitari de Sant Joan entre 2006 i 2008.

– Director territorial de la Conselleria de Sanitat entre 2008 i 2014

voc-jubilados@coma.es
Dr. Juan José Lobato Encinas
Metges Jubilats

– Coordinador de l’Àrea Sociocultural del Col·legi de Metges d’Alacant.

– Doctor en Medicina i Especialista en Andrologia.

– Des de l’any 1972 va desenvolupar la seua activitat professional en l’Especialitat d’Urologia a l’Hospital General d’Alacant, on arriba a exercir la Prefectura del Servei fins a la seua jubilació.

– Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

– Diplomat en Medicina d’Empresa.

– Titulat en Gestió i Direcció d’Hospitals i director provincial de l’INSALUD.

– Membre de diferents societats científiques nacionals i internacionals.

– Autor de nombrosos articles sobre l’especialitat, destacant la seua activitat professional en el camp del trasplantament renal, la biologia de la reproducció humana i la cirurgia general.

– En 2016 el Col·legi de Metges d’Alacant li atorga la seua màxima distinció: la Medalla al Mèrit Col·legial.

voc-tutores@coma.es
Dr. José Luis Bataller Alborch
Metges Tutors i Docents

– Facultatiu Especialista del Departament en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital General Universitari d’Alacant.

– Responsable dels Serveis Mèdics del Club de Bàsquet Fundació Lucentum Alacant.

– Tutor de Residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia des de 2015 als Hospitals Clínic de Sant Joan i General Universitari d’Alacant.

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València.

– Col·laborador honorífic en el Departament de Cirurgia de la Universitat Miguel Hernández entre 2001 i 2004.

– Cursos de Doctorat del Departament de Patologia i Cirurgia de la Universitat Miguel Hernández sobre Cirurgia Oncològica.

– Membre de la Comissió d’Investigació i Docència de l’Hospital Clínic Universitari de Sant Joan d’Alacant.

-Ha treballat durant els últims anys en diverses Clíniques esportives vinculat al tractament d’esportistes d’alt rendiment i professionals.

-Vocal de Metges Tutors i Docents en el Col·legi de Metges d’Alacant des de 2018.

voc-faad@cultcoma.es
Dr. Fernando Jorge Bornay Llinares
Metges Docents de la Facultat de Medicina

– Professor Titular i responsable de l’àrea de Parasitologia, Universitat Miguel Hernández d’Elx (Alacant).

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Alacant.

– Especialista en Microbiologia i Parasitologia.

– Doctor en Medicina per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (Premi extraordinari de Doctorat).

– Mestre en Ciències Biològiques (Microbiologia), Universidade Federal de Rio de Janeiro, el Brasil.

– Especialista en Micología Clínica. Fundaçâo Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro, el Brasil.

– Màster Internacional en Medicina Humanitària. Universitat Miguel Hernández d’Elx.

– Professor de Parasitologia de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, des de 1997.

– Ha impartit docència de llicenciatura i grau en les titulacions de Farmàcia, Medicina, Infermeria, Podologia i Ciències Ambientals.

– Participant en 33 projectes d’investigació (dirigint 17 d’ells).

– Revisor d’articles d’investigació en diverses revistes científiques i avaluador de projectes per a entitats finançadores nacionals i internacionals

voc-urgencias@coma.es
Dra. Elena Díaz Fernández
Metges d'Urgències

– Desenvolupament de vida laboral en Urgències i Emergències (mèdic SAMU i mèdic Urgències Hospitalàries).

– Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Alacant.

– Màster en Direcció Mèdica i Gestió Clínica. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària

– Instructor de Suport Vital Bàsic (AVB) i Suport Vital Avançat (AVCA) del Programa d’Atenció Cardiovascular d’Urgència de SEMES i la American Heart Association.

– Instructor en Reanimació Cardiopulmonar Pediàtrica i Neonatal Bàsica i Avançada (Grup Espanyol de Reanimació Cardiopulmonar Pediàtrica i Neonatal).

– Instructor de Suport Vital Immediat (Programa ERC).

– Cap de Secció d’Urgències de l’Hospital Universitari de Sant Joan d’Alacant.

– Professor Associat en Ciències de la Salut (Universitat Miguel Hernández).

voc-mjpe@coma.es
Dra. Nuria Ramírez Perea
Metges Joves i de Promoció d'Ocupació

-Resident de Medicina Interna de l’Hospital General Universitari d’Elda

– Projecte d’investigació actual com a investigadora principal: Estudi descriptiu de pacients amb immunoteràpia de base ingressats a l’Hospital General Universitari d’Elda per infecció COVID-19 (INMUCOVID).

– Grau en Medicina en la Universitat Miguel Hernández.

– Pràctiques remunerades en Elisabeth Krankenhaus (Alemanya), Unitat de cardiologia, a l’agost de 2015.

– Intercanvi clínic en Komfo anokye teaching hospital (Ghana) a l’agost de 2016.

– Metge en residència per a la 3a edat Saba Villamartín (Orihuela Costa) entre desembre de 2018 i maig de 2019.

– Nuria Ramírez Perea i Pedro Zapater Hernández. “Efectivitat del Tractament Biològic en Malaltia Inflamatòria Intestinal”. Estudi descriptiu transversal realitzat en el Departament de Farmacologia, Pediatria i Química Orgànica del HGUA.

-Membre de la Comissió de Docència de l’Hospital General Universitari d’Elda.

¿Qué quieres encontrar?