Institut de Mediació del Col·legi Oficial de Metges d'Alacant

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la província d’Alacant (COMA), en virtut de les funcions compreses en l’article 8 dels seus Estatuts, i a l’empara de l’art. 5 i la Disposició Final Primera de la Llei 5/2012 de 6 de Juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, així com la normativa vigent en mediació de la Comunitat Valenciana, crea un Institut de Mediació, en el si de la citada corporació i depenent de la seua Junta Directiva, amb les funcions que s’especifiquen en el seu reglament i a fi d’administrar els procediments de mediació que se sol·liciten a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la província d’Alacant.

¿Qué quieres encontrar?