La comissió de Deontologia del COMA assessora la Junta Directiva en aquells assumptes relacionats amb l’ètica mèdica i la deontologia professional.

Està composta per un mínim de cinc i un màxim de nou membres, designador pel Ple de la Junta Directiva d’entre els metges col·legiats, amb més de quinze anys d’antiguitat en la col·legiació, per a un període màxim de quatre anys, podent ser reelegits.

 

Funcions

  • Assessorar la Junta Directiva en tots aquells assumptes en els quals aquesta considere oportú el seu dictamen.
  • Promoure accions encaminades a la millora en l'exercici de la professió en matèries d'ètica i deontologia, per si mateixa o a requeriment de la Junta Directiva.

¿Qué quieres encontrar?