Condicions de Sol·licitud

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges d’Alacant concedeix el seu Aval a Activitats Científiques de caràcter mèdic i/o que promocionen la salut, sent l’objectiu d’aquesta concessió, acreditar el valor científic de l’activitat.

La concessió està supeditada a la valoració de la Junta Directiva del Col·legi de Metges d’Alacant amb l’assessorament de la Comissió de Formació Mèdica Continuada del COMA.

Són activitats aptes de sol·licitar l’Aval Científic totes les Activitats Mèdic-Científiques i/o que promocionen la salut proposades per Societats Científiques, Fundacions Mèdiques i metges col·legiats que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com:

 • Activitats formatives presencials o a distància (cursos, congressos, etc.)
 • Reunions científiques
 • Activitats dirigides a la investigació

Els avals no estan dirigits a activitats promogudes per empreses privades ni que tinguen un interés comercial. Tampoc podran ser avalades aquelles que tinguen un contingut pseudocientífic o que siguen finançades per entitats relacionades amb les pseudociències.

Tramitació d’un Aval:

Sol·licitarà l’aval la persona responsable de l’organització de l’activitat.

La presentació de la sol·licitud haurà de fer-se amb l’anticipació suficient com per a poder realitzar els tràmits corresponents, recomanant la presentació de la mateixa amb un mínim de 2 mesos d’antelació.

Per a sol·licitar-ho, és necessari completar est Formulari de Sol·licitud

És requisit imprescindible que el document estiga emplenat amb tota la informació sol·licitada. Les sol·licituds incompletes no seran valorades. Addicionalment es podrà requerir ampliació de la informació.

Les sol·licituds seran valorades per la Comissió de FMC del COMA, i aprovades o denegades per la Junta Directiva de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges d’Alacant, concorde a la proposta rebuda.

L’acord adoptat es comunicarà al sol·licitant com més prompte millor, a través de correu electrònic.

La concessió de l’Aval és de caràcter gratuït i serà exclusivament per a l’activitat i edició sol·licitada per la qual cosa serà necessari realitzar una sol·licitud per cada edició de l’activitat formativa. Per a edicions posteriors, caldrà sol·licitar un nou aval.

Condicions de Concessió

En el cas que la concessió d’aval siga afirmativa, obtindran el logotip oficial del Col·legi de Metges d’Alacant, en el qual anirà especificat la llegenda: «Amb l’Aval Científic de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges d’Alacant», que serà facilitat als organitzadors per a ser inclòs en els programes i cartells de l’activitat, així com en el material promocional / publicació, a fi de mostrar de manera fefaent la concessió de l’Aval.

A més, el programa de l’activitat podrà ser publicat en la pàgina Web del COMA per a la seua difusió entre tots els seus col·legiats.

La ubicació del logotip del COMA haurà d’ocupar un lloc preferent i clarament diferenciat dels logotips dels patrocinadors.

El logotip del COMA que ha d’aparéixer en la publicació no podrà ser modificat i només podrà ser utilitzat per a l’activitat avalada i en els termes en els quals es va sol·licitar.

Els organitzadors tindran l’obligació de fer un ús correcte de l’aval concedit, ajustar-se al programa valorat pel COMA i a tots els detalls presentats en la sol·licitud de l’Aval, així com, prèviament a l’inici de l’activitat, remetre una còpia del programa amb la inclusió del logo i la llegenda.

Es mantindran tots els aspectes del programa i continguts tal com es van detallar en la sol·licitud i en cas que es produïsca alguna modificació serà necessari comunicar-la prèviament; i si es considerara necessari, es podria reavaluar la concessió i fins i tot revocar-la.

Es considera responsabilitat dels organitzadors el compliment d’aquestes obligacions.

L’aval comprén l’interés científic de l’activitat però en cap cas el COMA serà responsable del contingut i/o desenvolupament d’aquesta activitat, així com de qualsevol càrrec econòmic derivat en aquesta.

El COMA podrà revocar la concessió de l’aval si es constatara que l’activitat no compleix amb els detalls que es van indicar en la sol·licitud.

Formulario de solicitud

  Persona de contacto

  Acreditaciones presentadas

  Responsable/s de la actividad

  (Si es Presencial especificar si es congreso, jornada, taller, etc. Si es No Presencial especificar si es online, papel, dvd, etc. Si es Mixta especificar cuál es)

  Entidad/es colaboradora/s

  Ámbito de la actividad y Lugar de celebración

  Profesionales a los que se dirige la actividad

  PROTECCIÓN DE DATOS.-Los datos personales que facilite al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante a través del presente formulario serán tratados por éste con la finalidad de gestionar su solicitud y, en su caso, gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación que les une, así como, en caso de autorizarnos, remitirle información que pudiera ser de su interés.
  Sus datos serán tratados con base al consentimiento que presta a través de la presente solicitud, así como, en su caso, la relación que le une con el COMA. La información proporcionada será conservada mientras exista un interés mutuo y no se oponga al tratamiento y, en todo caso, mientras estemos obligados a su conservación en cumplimiento de una obligación legal.
  Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos. Para ello, puede remitir solicitud por escrito, en la que debe hacer constar el derecho que quiere ejercitar, su nombre y apellidos, dirección a efectos de notificaciones, junto con una copia de su D.N.I. u otro documento válido que acredite su identidad, dirigida al Delegado de Protección de Datos, en la dirección postal Avd. de Denia, 47-A – 03013 Alicante o en la dirección de correo electrónico correo@coma.es
  En particular, se le informa del derecho que le asiste a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

  ¿Qué quieres encontrar?