La Formació Continuada és un deure i un dret del professional i no hi ha dubte que per a mantindre la competència professional els Col·legis Professionals tenen un paper rellevant i imprescindible.Com contempla la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (*LOPS) “La formació continuada és el procés d’ensenyament i aprenentatge actiu i permanent al qual tenen dret i obligació els professionals sanitaris, que s’inicia en finalitzar els estudis de pregrau o d’especialització i que està destinat a actualitzar i millorar els coneixements, habilitats i actituds dels professionals sanitaris davant l’evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats, tant socials com del propi sistema sanitari”.

El Col·legi Oficial de Metges d’Alacant amb la finalitat de desenvolupar un dels seus objectius centrals que és la Formació Continuada, té creada la Comissió de Formació Continuada els fins principals de la qual són l’organització i promoció d’activitats formatives que oferisquen al professional mèdic la possibilitat mantindre i augmentar els seus coneixements i competències per a afrontar els continus reptes que planteja la pràctica de la nostra professió.

Mutual Metgessa col·labora amb el Col·legi Oficial de Metges d’Alacant en la Formació Medica Continuada, mitjançant un conveni de col·laboració establit a tal fi.

Objectius

La Comissió de Formació Mèdica Continuada del Col·legi es planteja com a OBJECTIU GENERAL:

Promoure l’actualització de coneixements i competències dels professionals mèdics a través d’activitats formatives. Per a això s’estableixen uns pilars fonamentals a través d’objectius específics:

L’elaboració d’un Pla de Formació Continuada, organitzant activitats que vagen cobrint de forma proporcionada les demandes professionals.
Estudiar les propostes d’activitats de formació continuada i avalar la qualitat de les d’aquestes, recolzant l’adequació dels seus objectius docents.
Orientar als professionals mèdics les activitats més adequades per a mantindre la formació continuada en el seu camp.
Promoure la participació de professionals i desenvolupament d’activitats en el camp de la Medicina.
Aconseguir que totes les activitats que es desenvolupen en el COMA tinguen el seu corresponent i adequada acreditació.

L’objectiu general s’establirà per a un període de 3 anys de duració després del qual serà avaluat amb la finalitat de ser fidel i al seu torn respondre als requeriments dels seus col·legiats en aquesta matèria. Es durà a terme a través de la Comissió de Formació Mèdica Continuada del Col·legi Oficial de Metges d’Alacant.

Organitza el teu curs

La seu del COMA acull celebracions d’Activitats Mèdic-Científiques que complisquen els següents requisits:

Activitats científiques per a la formació mèdica continuada i/o  promoció de la salut de la població,  propostes per societats científiques i metges col·legiats.
Activitats de caràcter sociocultural o de cooperació humanitària organitzades a través de les vocalies col·legials i/o organitzacions sense ànim de lucre.

Per a sol·licitar la celebració d’una activitat és necessari emplenar un document de sol·licitud i reserva de sala i enviar-lo per a la seua valoració per la Comissió de Formació. La decisió es comunicarà al sol·licitant com més prompte millor a través de correu electrònic.

Opció 1: <!–Formulario si lo haces a título individual–>Formulari si ho fas a títol individual

Opció 2: <!–Formulario si representas a una entidad–>Formulari si ho fas a títol individual

Proposta d’organització d’un curs

La participació dels col·legiats en la Formació Mèdica Continuada del COMA és necessària i rellevant per a tots, per la qual cosa et convidem a participar activament mitjançant l’organització de cursos de formació, ja siga a través de les societats científiques o de manera individual. Les propostes de cursos hauran de remetre’s al Col·legi, amb un mínim de 3 mesos previs a l’inici d’aquest.

Se subvencionarà el 40% del pressupost final dels cursos organitzats en el COMA a través de la Comissió de Formació, mitjançant pressupostos col·legials per a formació, per acord de la Junta Directiva.

Els alumnes abonaran la matrícula del curs en inscriure’s, tenint dret a la seua devolució si es comunica la renúncia 1 setmana abans de la data prevista d’inici.

Es tindran en compte els continguts que s’impartisquen perquè no vagen en contra de les línies deontològiques del Col·legi.

La celebració dels cursos estarà subjecta a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes. La Comissió de Formació del COMA es reserva el dret d’anul·lació quan no aconseguisquen el mínim imprescindible.

Formació COMA

VEURE TOT

  Altres formacions

  VEURE TOT

   Beques, ajudes i premis

   VEURE TOT

     Solicitud de Espacios del Palacio de Congresos para personas individuales

     Identificación

     Información de la actividad

      Solicitud de Espacios del Palacio de Congresos para personas en nombre de una entidad

      Identificación

      Información de la actividad

      ¿Qué quieres encontrar?