Funciones del puesto:

Funcions:
Sota la dependència directa de gerència o dels seus superiors jeràrquics dels
centres residencials d’Eivissa, li correspon:
– Realitzar els exàmens mèdics i els diagnòstics, i prescriure els tractaments
més adequats en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives i
assistencials i els programes de mobilització i rehabilitació de les persones
usuàries dels centres residencials.
– Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits i mantenir actualitzades
les dades del document de control assistencial de cada persona usuària.
– Participar amb els equips tècnics dels centres residencials en l’elaboració del
PIA (pla individual d’atenció interdisciplinària) de les persones usuàries.
– Informar els familiars sobre l’estat de salut de les persones usuàries.
– Programar i supervisar els menús i les dietes alimentàries de cada persona
usuària i registrar-los en el seu expedient sanitari.
– Supervisar el treball del personal sanitari i sociosanitari.
– Supervisar l’estat sanitari del centre residencial.
– Certificar les defuncions de les persones usuàries.
– Custodiar i actualitzar les històries clíniques i els altres documents relatius a la
salut de les persones usuàries conjuntament amb l’equip d’infermeria. – Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques.
– Planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i
l’avaluació del alumnat en pràctiques, si escau.
– Assistir a les comissions de selecció de personal.
– Col·laborar en l’elaboració d’informes, estadístiques i memòries del centre.
– En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que,
malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior
jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca
professional.

Requisitos:

Per poder formar part de l’oferta, les persones aspirants han de complir en la
data d’acabament del termini per presentar les sol·licituds els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat de la Unió Europea, o ser
nacional d’altres estats amb les condicions que estableix l’article 57 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació.
c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a
l’exercici de les funcions corresponents a la categoria de metge/essa.
d) Titulació per poder ocupar la plaça: – Títol Grau en medicina i cirurgia o títols oficials universitaris equivalents.
e) Acreditar el Col·legiat del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB)
f) Certificar el nivell de català B2 o equivalent. (preferentment)
g) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap
administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions
o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la
categoria corresponent. En cas de persones nacionals d’un altre estat, no haver
estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes,
l’accés a una ocupació pública. En el supòsit de titulacions expedides a l’estranger, s’ha d’aportar l’homologació
corresponent del Ministeri d’Educació

Para el puesto, se valorará…

L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació amb caràcter temporal
(amb contracte d’interinitat fins a la cobertura definitiva, amb una durada
màxima de 36 mesos) del lloc de treball de METGE/ESSA DE CENTRE
RESIDENCIAL (POSSIBILITATS D’ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ), mitjançant
oferta pública del servei d’ocupació.
Sou anual: 46.655,48 €/bruts
Jornada: Completa
Horari: De dilluns a divendres:
– Quatre dies a la setmana en règim d’horari flexible, amb una part fixa i una
part flexible.
 La part fixa de l’horari, de concurrència obligada, serà la franja compresa
entre les 09.00 i les 14.00 hores.
 La part flexible de l’horari, i sempre respectant les necessitats del servei,
es distribuirà a voluntat del personal i serà la franja compresa entre els
següents trams horaris:
Entrada: entre les 07:30 i les 09.00 hores.
Sortida: entre les 14.00 i les 16.30 hores.
– Un dia a la setmana flexible (7 hores) depenent de les necessitats del servei.
Dissabtes i diumenges depenent de les necessitats del servei. Amb dedicació
especial i disponibilitat.


Más información: Maite Rubio

¿Qué quieres encontrar?