Exercici de l'activitat

La Col·legiació a Espanya és obligatòria per a l’exercici de la professió mèdica.

La inscripció en el Col·legi de Metges d’Alacant és obligatòria per a tots els metges que exercisquen la seua activitat principal, pública o privada, a la província d’Alacant.

Pot sol·licitar l’alta en el Col·legi (en ambdues haurà de tindre en compte tots els requisits de col·legiació):

 • De manera presencial, amb cita prèvia, presentant tots la documentació requerida. Per a això, es concertarà una cita amb el Departament de Col·legiacions trucant al telèfon 965261011.
 • A través de la col·legiació en línia podrà sol·licitar la seua inscripció en el Col·legi accedint per la Finestreta Única de la web del Col·legi coma.es. Ha de tindre en compte que per a complimentar el formulari d’alta haurà d’introduir en el mateix tota la documentació requerida signada digitalment per Vosté Per a finalitzar el tràmit haurà de presentar la documentació original en les oficines col·legials i signar la sol·licitud d’alta.

Quota

Es procedirà al pagament de quotes després d’haver presentat tota la documentació requerida i haver sigut validada per la Secretaria col·legial.

Les quotes col·legials són les següents:

 • Quota d’Incorporació: 120,20 €
 • Quotes Col·legials: 58,50 € trimestrals

La quota serà proporcional als mesos del trimestre des de la col·legiació aprovada per la Junta Directiva.

Compte bancari del Col·legi de Metges d’Alacant: ES14 0081 0180 7300 0149 9153.

A partir de l’1 de gener de 2012 se suprimeix la quota d’alta entre trasllats de col·legiats de la Comunitat Valenciana.

S’amplia en 5 anys el temps perquè els facultatius que hagueren estat col·legiats en el Col·legi d’Alacant no abonen quota d’entrada en recol·legiar-se.

Documentació necessària

  • Títol original de llicenciat/graduat en Medicina. En el cas de no disposar d’ell, certificació acreditativa de la universitat corresponent de la finalització dels estudis de Medicina i comprovant de pagament dels drets de l’expedició del títol (originals).
  • Si es posseeix títol d’especialista haurà de presentar l’original o si escau la resolució corresponent i justificant del pagament dels drets d’expedició si no es disposa del títol.
  • DNI (original)
  • Dos fotografies grandària carnet (es podran fer en el Col·legi Oficial de Metges d’Alacant).
  • Número de compte bancària per a la domiciliació de rebuts col·legials.
  • Si és MIR, fotocòpia del document d’adjudicació de la plaça (Hospital/centre de formació i especialitat).
  • Si es procedeix d’un altre Col·legi és imprescindible:

   • Certificat de baixa del Col·legi de Metges de procedència.
   • Abonament amb targeta o transferència de la quota d’inscripció, fixada en 120,20 euros.
   • Abonament amb targeta o transferència de la quota trimestral fixada en 58,50 euros, en aquells casos que no s’haguera abonat en el Col·legi de procedència.
   • Se suprimeix la quota d’alta en els trasllats dels col·legiats inscrits en els Col·legis de la Comunitat Valenciana.
   • Els facultatius que hagueren estat col·legiats en el Col·legi de Metges d’Alacant en el període de 5 anys previs no abonaran la quota d’entrada en recol·legiar-se.
  • En cas de primera col·legiació:

   • Abonament amb targeta o transferència de la inscripció fixada en 120,20 euros.
   • Abonament amb targeta o transferència de la de la quota trimestral fixada en 58,50 euros.
  • Certificat mèdic d’aptitud psico-física.
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
  • Cas d’exercir privadament la professió:
   • Afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i/o afiliació a la mutualitat professional corresponent.
   • Alta en el cens de professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Quants altres documents o requisits s’estimen necessaris o oportuns pel Col·legi de Metges d’Alacant.

  Tots els documents hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per notari

  • Títol original de llicenciat/graduat en Medicina. En el cas de no disposar d’ell, certificació acreditativa de la universitat corresponent de la finalització dels estudis de Medicina i comprovant de pagament dels drets de l’expedició del títol (originals).
  • Si es posseeix títol d’especialista haurà de presentar l’original o si escau la resolució corresponent i justificant del pagament dels drets d’expedició si no es disposa del títol.
  • DNI (original)
  • Dos fotografies grandària carnet (es podran fer en el Col·legi Oficial de Metges d’Alacant).
  • Número de compte bancària per a la domiciliació de rebuts col·legials.
  • Si és MIR, fotocòpia del document d’adjudicació de la plaça (Hospital/centre de formació i especialitat).
  • Si es procedeix d’un altre Col·legi és imprescindible:

   • Certificat de baixa del Col·legi de Metges de procedència.
   • Abonament amb targeta o transferència de la quota d’inscripció, fixada en 120,20 euros.
   • Abonament amb targeta o transferència de la quota trimestral fixada en 58,50 euros, en aquells casos que no s’haguera abonat en el Col·legi de procedència.
   • Se suprimeix la quota d’alta en els trasllats dels col·legiats inscrits en els Col·legis de la Comunitat Valenciana.
   • Els facultatius que hagueren estat col·legiats en el Col·legi de Metges d’Alacant en el període de 5 anys previs no abonaran la quota d’entrada en recol·legiar-se.
  • En cas de primera col·legiació:

   • Abonament amb targeta o transferència de la inscripció fixada en 120,20 euros.
   • Abonament amb targeta o transferència de la de la quota trimestral fixada en 58,50 euros.
  • Certificat mèdic d’aptitud psico-física.
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
  • Cas d’exercir privadament la professió:
   • Afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i/o afiliació a la mutualitat professional corresponent.
   • Alta en el cens de professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Certificat de coneixement suficient de l’idioma espanyol / o de la CCAA corresponent en el seu cas. (Annex III i Disposició Addicional segona del RD 459/2010).
  • Quants altres documents o requisits s’estimen necessaris o oportuns pel Col·legi de Metges d’Alacant.

  Tots els documents han d’estar degudament validats/ compulsats/legalitzats per via diplomàtica i, si escau, s’acompanyaran de traducció jurada.

  • Títol original de llicenciat/graduat en Medicina.
  • Document d’homologació del títol de llicenciat/graduat en Medicina (Ministeri d’Educació).
  • Si es posseeix títol d’especialista haurà de presentar l’original, juntament amb el document original de la corresponent homologació. (Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, prèvia resolució oficial del seu Comité d’Avaluació RD 459/2010).
  • Passaport.
  • Document d’Identificació d’Estranger per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria (NIE).
  • Dos fotografies grandària carnet (es podran fer en el Col·legi Oficial de Metges d’Alacant).
  • Número de compte bancària per a domiciliació de rebuts col·legials.
  • Si és MIR, fotocòpia del document d’adjudicació de la plaça (hospital/centre de formació i especialitat).
  • Certificació expedida per organisme oficial legalitzat per via diplomàtica o Postil·la de la Haia de no estar ni haver estat inhabilitat/a per a l’exercici de la Medicina (original i traducció al castellà). Aquest certificat tindrà una validesa de 3 mesos (país d’origen). Aquesta certificació només serà necessària si es tracta de la primera col·legiació o si hagueren transcorregut més de tres mesos des de la data de la baixa en un altre Col·legi.
  • Si es procedeix d’un altre Col·legi és imprescindible:

   • Certificat de baixa del Col·legi de Metges de procedència.
  • En cas de primera col·legiació:

   • Abonament amb targeta o transferència de la quota d’inscripció fixada en 120,20 euros.
   • Abonament amb targeta o transferència de la quota trimestral fixada en 58,50 euros.
  • Certificat mèdic oficial d’aptitud *psico-física.
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual o Certificat d’Antecedents Penals.
  • Cas d’exercir privadament la professió:
   • Afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i/o afiliació a la mutualitat professional corresponent.
   • Alta en el cens de professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Certificat de coneixement suficient de l’idioma espanyol / o de la CCAA corresponent en el seu cas. (Annex III i Disposició Addicional segona del RD 459/2010).
  • Quants altres documents o requisits s’estimen necessaris o oportuns pel Col·legi de Metges d’Alacant.

  Tots  els  documents  han de  estar  degudament  validats/  compulsats  / legalitzats per via diplomàtica o mitjançant postil·la del Conveni de la Haia i, si escau, s’acompanyaran de traducció jurada (Annex I del RD 459/2010, d’instruccions per a l’emplenament de la sol·licitud i validació del reconeixement de títols d’especialista obtinguts en l’àmbit extracomunitari).

  • Permís de treball: si és estranger no comunitari, tant si treballarà per compte propi com a per compte d’altri, haurà d’obtindre prèviament a l’inici de l’activitat, el permís o autorització administrativa de treball, no sent suficient per a iniciar el treball disposar de la col·legiació. Haurà d’aportar fotocòpia davant el Col·legi com a l’obtinga.
  • Exercici amb caràcter de metge especialista per a exercir la professió amb aqueix caràcter de metge especialista, usar aqueixa denominació o ocupar un lloc de treball com a tal: cal disposar de títol oficial de metge especialista expedit pel Ministeri d’Educació, o títol estranger degudament homologat a Espanya mitjançant credencial del Ministeri d’Educació.

Procés de presentació

Presentació telemàtica

Al costat del formulari de sol·licitud, hauran de remetre’s els documents requerits, en format pdf o *jpg.

La documentació original haurà de remetre’s mitjançant còpia compulsada per Notario espanyol o, en el seu cas, Oficina Consular d’Espanya, en un termini màxim de set dies hàbils, transcorregut el qual es produirà la caducitat de la sol·licitud de col·legiació, sense perjudici que l’interessat puga iniciar de nou el procediment.

Els justificants d’Ingrés en Compte només faran efecte des del moment en què es verifique l’ingrés en la Tresoreria col·legial.

Presentació en l'oficines col·legials

Col·legi Oficial de Metges d’Alacant (Av. Dénia, 47-A, Alacant)

965 26 10 11

Tots els documents hauran de ser originals o còpies compulsades per Notario espanyol o, en el seu cas, Oficina Consular d’Espanya.

¿Qué quieres encontrar?