Si eres una nova incorporació com a metge resident, a continuació trobaràs tota la informació necessària per a realitzar el tràmit de col·legiació en funció de la procedència de la teua llicenciatura.

Documentació necessària

  • Títol original de llicenciat/graduat en Medicina. En el cas de no disposar d’ell, certificació acreditativa de la universitat corresponent de la finalització dels estudis de Medicina i comprovant de pagament dels drets de l’expedició del títol.
  • DNI
  • Dos fotografies grandària carnet (es podran fer en el Col·legi Oficial de Metges d’Alacant).
  • Número de compte bancària per a la domiciliació de rebuts col·legials. Disposem d’avantatges exclusius per al vostre col·lectiu amb el Banco Sabadell.
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
  • En cas d’exercir privadament la professió, haurà de presentar el següent:
   • Afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i/o afiliació a la mutualitat corresponent.
   • Alta en el cens de professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

  Tots els documents hauran de ser originals o documents signats digitalment o còpies compulsades per notari. El Col·legi podrà demanar quants altres documents o requisits s’estimen necessaris o oportuns pel Col·legi de Metges d’Alacant.

  • Títol de llicenciat/graduat en Medicina, que haurà d’acompanyar-se del document de la resolució de reconeixement del mateix per a exercir a Espanya–credencial de valor comunitari (Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat) o còpia certificada/autenticada pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
  • Si es posseeix títol d’especialista haurà de presentar-ho juntament amb el document de la resolució de reconeixement del mateix per a exercir a Espanya–credencial de valor comunitari – (Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat) o còpia certificada/autenticada pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
  • Passaport o document que acredite la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència.
  • Document d’Identificació d’Estranger per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria (NIE).
  • Dos fotografies grandària carnet (es podran fer en el Col·legi Oficial de Metges d’Alacant).
  • Número de compte bancària per a la domiciliació de rebuts col·legials. Disposem d’avantatges exclusius per al vostre col·lectiu amb el Banco Sabadell.
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
  • En cas d’exercir privadament la professió, haurà de presentar el següent:
   • Afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i/o afiliació a la mutualitat corresponent.
   • Alta en el cens de professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Certificació expedida per organisme oficial legalitzat per via diplomàtica de no estar ni haver estat inhabilitat/a per a l’exercici de la Medicina (original i traducció al castellà). Aquest certificat tindrà una validesa de 3 mesos (país d’origen). Aquesta certificació només serà necessària si es tracta de la primera col·legiació o si hagueren transcorregut més de tres mesos des de la data de la baixa en un altre Col·legi.
  • Certificat de coneixement suficient de l’idioma espanyol / o de la CCAA corresponent en el seu cas.(Annex III i Disposició Addicional segona del RD 459/2010).

  Tots els documents hauran de ser originals o documents signats digitalment o còpies compulsades per notari. El Col·legi podrà demanar quants altres documents o requisits s’estimen necessaris o oportuns pel Col·legi de Metges d’Alacant.

  • Títol de llicenciat/graduat en Medicina.
  • Document d’homologació del títol de llicenciat/graduat en Medicina (Ministeri d’Educació).
  • Si es posseeix títol d’especialista haurà de presentar-ho juntament amb el document corresponent d’homologació. (Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, prèvia resolució oficial del seu Comité d’Avaluació RD 459/2010).
  • Passaport o document que acredite la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència.
  • Document d’Identificació d’Estranger per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria (NIE).
  • Dos fotografies grandària carnet (es podran fer en el Col·legi Oficial de Metges d’Alacant).
  • Número de compte bancària per a la domiciliació de rebuts col·legials. Disposem d’avantatges exclusius per al vostre col·lectiu amb el Banco Sabadell.
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
  • En cas d’exercir privadament la professió, haurà de presentar el següent:
   • Afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i/o afiliació a la mutualitat corresponent.
   • Alta en el cens de professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Certificat de coneixement suficient de l’idioma espanyol / o de la CCAA corresponent en el seu cas. (Anexo III y Disposición Adicional segunda del RD 459/2010).
  • Certificació expedida per organisme oficial legalitzat per via diplomàtica de no estar ni haver estat inhabilitat/a per a l’exercici de la Medicina (original i traducció al castellà). Aquest certificat tindrà una validesa de 3 mesos (país d’origen). Aquesta certificació només serà necessària si es tracta de la primera col·legiació o si hagueren transcorregut més de tres mesos des de la data de la baixa en un altre Col·legi.

  Tots els documents han d’estar degudament validats/ compulsats / legalitzats per via diplomàtica o mitjançant postil·la del Conveni de la Haia i, si escau, s’acompanyaran de traducció jurada (Annex I del RD 459/2010, d’instruccions per a l’emplenament de la sol·licitud i validació del reconeixement de títols d’especialista obtinguts en l’àmbit extracomunitari). El Col·legi podrà demanar quants altres documents o requisits s’estimen necessaris o oportuns pel Col·legi de Metges d’Alacant.

  • Permís de treball: si és estranger no comunitari, tant si treballarà per compte propi com a per compte d’altri, haurà d’obtindre prèviament a l’inici de l’activitat, el permís o autorització administrativa de treball, no sent suficient per a iniciar el treball disposar de la col·legiació. Haurà d’aportar fotocòpia davant el Col·legi com a l’obtinga.
  • Exercici amb caràcter de metge especialista per a exercir la professió amb aqueix caràcter de metge especialista, usar aqueixa denominació o ocupar un lloc de treball com a tal: cal disposar de títol oficial de metge especialista expedit pel Ministeri d’Educació, o títol estranger degudament homologat a Espanya mitjançant credencial del Ministeri d’Educació.

Quota col·legial

Es procedirà al pagament de quotes després d’haver presentat tota la documentació requerida i haver sigut validada per la Secretaria col·legial.

Les quotes col·legials són les següents:

 • Quota d’Incorporació: 120,20 €
 • Quotes Col·legials: 58,50 € trimestrals

La quota serà proporcional als mesos del trimestre des de la col·legiació aprovada per la Junta Directiva.

Compte bancari del Col·legi de Metges d’Alacant: ES14 0081 0180 7300 0149 9153.

A partir de l’1 de gener de 2012 se suprimeix la quota d’alta entre trasllats de col·legiats de la Comunitat Valenciana.

S’amplia en 5 anys el temps perquè els facultatius que hagueren estat col·legiats en el Col·legi d’Alacant no abonen quota d’entrada en recol·legiar-se.

¿Qué quieres encontrar?